HÅLLBARHET & ANSVAR

Hållbarhetsredovisning

Kvalitetsarbete på Dipart

Verksamhetsstyrning

Diparts verksamhetsledningssystem är certifierad enligt BF9K vilket ger dig som kund ett byggprojekt som är säkrat vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringssystemet BF9K ägs av Sveriges Byggindustrier och en årlig extern revision av systemets efterlevnad utförs av Det Norske Veritas, DNV.

Kraven enligt BF9K grundas på lagar, och ISO system 9001,14001 och 45001. Du kan med fördel läsa mer på Byggmästarföreningens hemsida om BF9K.

Dipart Entreprenad, BF9K certifikat 2019
Diparts policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Även om vi enligt lag inte behöver hållbarhetsredovisa ännu så väljer vi att göra det ändå. Sedan 2017 har vi tagit fram riktlinjer för hur vi ska kunna rapportera hållbarhet i vår årsredovisning.

Ett omfattande arbete för att hitta de områden som mest påverkar Diparts intressen, har gjorts med hjälp av konsulter. En mätmetod var varje affärsområde har tagits fram där handlingsplaner och mål har fastslagits. 

De områden i vilka vi har mätbara fastslagna mål är:

  • KMA-ronder. Dipart har ett unikt system att mäta kvalitet, miljö och arbetsmiljö i produktionen för våra större entreprenader.

  • Arbetsplatsolyckor. Vi strävar efter, och arbetar för, att ha olycksfria arbetsplatser

  • Korttidsfrånvaro. Det är kostsamt och en indikator över hur personalen mår.

  • Delaktighet. Alla på Dipart ska vara delaktiga i verksamheten och veta hur det går ekonomiskt.

  • Utbildningsnivå. Vi har för varje befattning satt önskvärda utbildningar mot vilka vi kan mäta uppfyllnadsgrad.

  • Energianvändning. Att arbeta effektivt ger god lönsamhet och därigenom hållbarhet.

  • Oegentligheter. Vårt företag är byggt utifrån Våra Kärnvärden och det är viktigt för oss att dessa efterlevs.

Vi analyserar varje affär och ger den en processtillhörighet så vi kan arbeta på samma sätt i varje unikt avtal. För varje enskilt ramavtal och för våra större entreprenader har vi unika processer. Vi är noggranna med att identifiera beställarens förväntningar och tillse att vi levererar mot dessa, det kan handla om ej branschspecifika egenkontroller, unika tider eller andra unika krav.

Genom riskanalyser och arbetsberedningar försöker vi minimera sannolikheter att något negativt inträffar. Vi vet att en plan sällan håller, ofta på grund av yttre omständigheter, men det är alltid bättre att ha tänkt till och kunna justera än att inte ha tänkt alls.

Vi är stolta över vårt arbete och varandra

Vårt sätt att arbeta grundar sig i våra kärnvärden som ger oss stöd för våra beslut.

 

I många fall har vi skrivna policys och processer men utan drivna medarbetare och det engagemang som tillförs skulle vi inte kunna leva efter dem och utveckla oss.

 

Vi har en medbestämmande grupp som inte bara ställer krav utan också är med och  utvecklar verksamheten.

Diparts Medbestämmandegrupp (MB-grupp)

Miljöarbete på Dipart

Arbetsmiljöarbete på Dipart

En viktig del i Diparts systematiska arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljögruppen där Kvalitetschefen är ordförande och resterande deltagare är hantverkare. Arbetsmiljögruppen har under 2018 utökats till åtta medlemmar där alla affärsområden är representerade.

 

Varje medlem får en utbildning i kvalitet och miljö och en kalibrering av medlemmarnas bedömning av KMA- ronder genomförs så att den blir likvärdig oavsett vem som gör den. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete grundar sig i medarbetarnas engagemang för den egna arbetsmiljön.

Kvalitetschef på Dipart, Karl-Johan Brännström

Karl-Johan Brännström, Kvalitetschef på Dipart

Våra kärnvärden gällande vårt samhälle ställer tydliga krav på ett aktivt engagemang för vår miljö; ”Vi visar hänsyn och värnar om vår miljö genom miljövänliga arbetsmetoder.” Detta innebär bl.a. att vi sätter miljörelaterade mål för verksamheten, i synnerhet för energieffektivitet.

Miljöarbetet syns på många olika sätt bl.a. källsortering ute på byggena, vi källsorterar till och med i bodarna och givetvis på kontoren, till våra större entreprenadmaskiner som exempelvis bobcats och vattenbilningsutrustning använder vi EcoPar och så vidare. Att vi ska lämna så små spår efter oss i allas vår miljö är en självklarhet och vi gör en miljöbedömning på alla produkter vi bygger in.

Vi arbetar för mångfald

Vi på Dipart är en del av vårt samhälle och i det vill vi spela en aktiv och positiv roll. Då är det även viktigt att vi speglar samhällets struktur. Därför jobbar vi aktivt för mångfald vilket även stärker vår dialog och delaktighet.

 

Idag finns på Dipart 26 olika nationaliteter representerade vilka utgör 40 % av våra anställda och vi välkomnar fler! Det som vi fokuserar på nu är att få in fler kvinnor på Dipart.

Foto 2021-01-22 10 10 08.jpg
Dipart om mångfald

Klicka på bilden så kan du läsa en intervju från Dagens Nyheter, som gjordes år 2015 med några av våra medarbetare om Diparts mångfald på arbetsplatsen. 

Våra Kärnvärden påverkar våra beteenden vilket lett till att vi fått utmärkelser

Årets_Nackaföretag_-_Mats_och_Thomas_far

Årets Nackaföretag 2017

"Dipart har genom att gemensamt ta fram kärnvärden för företaget, medarbetarna och verksamheten, lyckats få tydliga ledstjärnor som engagerar och entusiasmerar hela deras organisation. En tongivande lydelse ur deras kärnvärden säger att 'Vi vill bidra till en sund sammhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra'. Diparts stora samhällsengagemang, bland annat för härberget Convictus och Vision.nu, har bidragit till att framgångarna inte låtit vänta på sig. Dipart är således en mer än väl värdig vinnare av priset som Årets Nackaföretag 2017."