top of page

HÅLLBARHET & ANSVAR

Hållbarhetsredovisning

Kvalitetsarbete på Dipart

Verksamhetsstyrning

Diparts verksamhetsledningssystem är certifierat enligt BKMA vilket ger dig som kund ett byggprojekt som är säkrat vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringssystemet BKMA ägs av Byggföretagen och en årlig extern revision av systemets efterlevnad utförs av Det Norske Veritas, DNV.

Kraven enligt BKMA grundas på lagar, och ISO system 9001,14001 och 45001. Du kan med fördel läsa mer på Byggföretagens hemsida om BKMA.

bkma_cert_dipart.jpg

Även om vi enligt lag inte behöver redovisa vårt hållbarhetsarbete ännu så väljer vi att göra det. Vi har sedan 2017 rapporterat hållbarhet i vår årsredovisning enligt genomarbetade riktlinjer.

Ett omfattande arbete för att hitta de områden som mest påverkar Diparts intressen har gjorts med hjälp av externa experter. En mätmetod för varje affärsområde har tagits fram där handlingsplaner och mål har fastslagits. 

De områden i vilka vi har mätbara fastslagna mål är:

  • KMA-ronder. Dipart har ett unikt system att mäta kvalitet, miljö och arbetsmiljö i produktionen för våra större entreprenader.

  • Arbetsplatsolyckor. Vi strävar efter och arbetar för att ha olycksfria arbetsplatser.

  • Korttidsfrånvaro. Det är kostsamt men även en indikator över hur personalen mår.

  • Delaktighet. Alla på Dipart ska vara delaktiga i verksamheten och veta hur det går ekonomiskt för oss som företag och för deras grupp och affärsområde.

  • Utbildningsnivå. Vi har för varje befattning satt önskvärda utbildningar mot vilka vi mäter uppfyllnadsgrad.

  • Energianvändning. Att arbeta effektivt ger god lönsamhet och därigenom hållbarhet.

  • Oegentligheter. Vårt företag är byggt utifrån vår värdegrund och det är viktigt för oss att våra värderingar efterlevs.

Vi analyserar varje affär och ger den en processtillhörighet så vi kan arbeta på samma sätt i varje enskilt projekt i varje unikt avtal. För varje enskilt ramavtal och för våra större entreprenader har vi unika processer. Vi är noggranna med att identifiera beställarens förväntningar och tillse att vi levererar mot dessa, det kan handla om ej branschspecifika egenkontroller, udda tider eller andra unika krav.

Genom riskanalyser och arbetsberedningar försöker vi minimera sannolikheten att något negativt inträffar. Vi vet att en plan sällan håller fullt ut, ofta på grund av yttre omständigheter, men det är alltid bättre att ha tänkt till och kunna justera än att inte ha tänkt alls.

Vår värdegrund gällande Ansvar ställer tydliga krav på ett aktivt engagemang för vår miljö; ”Vi tar vårt ansvar för miljön på allvar.” Detta innebär bland annat att vi sätter miljörelaterade mål för verksamheten, i synnerhet för energieffektivitet.

Miljöarbetet syns på många olika sätt. Eldrivna fordon köps in i så stor utsträckning som möjligt. Andra exempel är källsortering ute på byggena. Vi källsorterar till och med i bodarna och givetvis på kontoren. Till våra större entreprenadmaskiner och vattenbilningsutrustning använder vi EcoPar och så vidare. Att vi ska lämna så små spår efter oss i allas vår miljö är en självklarhet och vi gör en miljöbedömning på alla produkter vi bygger in.

Vi arbetar för mångfald

Vi på Dipart är en del av vårt samhälle och i det vill vi spela en aktiv och positiv roll. Då är det även viktigt att vi speglar samhällets struktur. Därför jobbar vi aktivt för mångfald vilket även stärker vår dialog och delaktighet.

 

Idag finns det på Dipart 26 olika nationaliteter representerade och ungefär 40 % av våra medarbetare har annan nationalitet än svensk. Det som vi fokuserar på nu är att få in fler kvinnor på Dipart.

Foto 2021-01-22 10 10 08.jpg

Ett typiskt betonglag på Dipart. Tolv skickliga betongare från nio olika länder.

bottom of page