REFERENSER - ANLÄGGNING

Våra beställare

trafikverket.png
Trafikverket
nacka_kommun.png
Nacka Kommun
huddinge_kommun.png
Huddinge Kommun
trafikkontoret.png
Trafik-kontoret
exploateringskontoret.png
Exploaterings-kontoret
botkyrka_kommun.png
Botkyrka Kommun

Broar

P-hus & Garage

Nyproduktion, 4 st GC-broar
Nyproduktion, 4 st GC-broar

En beställning från Trafikkontoret, en nyproduktion av fyra stycken GC-broar i Husby. Utförandeentreprenad. 2016 - 2017 Rivning av GC-broar i betong. Vattenbilning och gjutning av nya brofundament i betong. Tillverkning och montering av nya stålbroar. Tätskikt av matta och PGJA. Impregnering. Beställare Roland Kolmodin, Trafikkontoret. 08-508 263 46, roland.kolmodin@stockholm.se

Omisolering av bro i Orminge
Omisolering av bro i Orminge

Omisolering av bro K-135 i Orminge, Nacka kommun. 2000 kvm. 2018 Rivning av beläggning och gammalt tätskikt, vattenbilning och betonggjutning av frontmur. Nytt tätskikt med matta och PGJA, dräneringskanaler, nya brunnar och ny asfaltsbeläggning. Beställare: Sukina Hussain, Nacka kommun 070-431 78 34, sukina.hussain@nacka.se

Omisolering av regulatorbro
Omisolering av regulatorbro

Omisolering av regulatorbron Flemingsberg, Huddinge kommun, 5000 kvm. 2019 Rivning av beläggning och gammalt tätskikt, vattenbilning och betonggjutning av ny fog. Nytt tätskikt av bitumenmatta och PGJA, dräneringskanaler, nya brunnar, asfaltsbeläggning, räcken och busshållplatser. Beställare: Robert Sahlin, Huddinge kommun, 070-198 58 54, robert.sahlin@hudding.se

Platsgjuten GC-bro, Hägersten
Platsgjuten GC-bro, Hägersten

Nyproduktion av en platsgjuten GC-bro i betong över Korpmossevägen i Hägersten, inkl. schakt, grundläggning, tillfartsvägar etc. 2014-2015 Beställare: Björn Hällström, Trafikkontoret 08-508 261 87, bjorn.hallstrom@stockholm.se

Renovering av P-hus, 13 000 kvm
Renovering av P-hus, 13 000 kvm

Renovering av ett P-hus i Flemingsberg på 13 000 kvm. 2017 - 2019 Totalentreprenad. Förstärkning av bärande konstruktion. Vattenbilning av bjälklag och pelare med robot och handlans. Betonggjutning, nytt tätskikt med matta och PGJA, asfalteringsarbeten, målning, byte av dagvattenrör/brunnar, byte av elinstallationer, m.m. Referens Sten Ove Kollström, Byggledare Röda Tråden, 073-722 00 43, stenove.kollstrom@rodatraden.se

Renovering av P-hus, 6 500 kvm
Renovering av P-hus, 6 500 kvm

Renovering av ett P-hus i Haninge på 6 500 kvm. 2016 - 2017 Totalentreprenad med samverkanprojekt. Förstärkning av bärande konstruktioner, vattenbilning med robot och handlans, betongjutning, nya betongvilplan i trapphus, ny trappa, nytt tätskikt med matta och PGJA, asfalteringsarbeten, målning, byte av samtliga dagvattenrör/brunnar, byte av alla elinstallationer, ny hiss m.m. Beställare Anders Ramqvist, Haninge bostäder, 08-606 91 01, anders@haningebostader.se

Renovering av P-hus, 6 100 kvm
Renovering av P-hus, 6 100 kvm

Renovering av ett P-hus på Lidingö, 6 100 kvm. Utförandeentreprenad. Vattenbilning av bjälklag och pelare med robot och handlans, betonggjutning, nytt tätskikt med polyuretanbeläggning. Nya dagvattenbrunnar och rör. Byte av fogar. Installation av nya rännor. Lagning av lokala betongskador och målning. Beställare Daniel Dahlstedt, HSB 070-722 02 02, daniel.dahlstedt@hsb.se

Renovering av P-hus, 4 500 kvm
Renovering av P-hus, 4 500 kvm

Renovering av ett 4500 kvm stort P-hus i Hammarby Sjöstad under 2014. Utförandeentreprenad. Renovering av P-hus i 2 plan. Vattenbilning av golvytor, pelare och tak. Vaccumgjutning av betong på golvytor. Betonglagningar av pelare och tak. Nya avdunstningsrännor. Linjemålning. Beställare Jan Eriksson, Einar Mattsson AB 08-586 263 22, jan.eriksson@einarmattsson.se

Anläggningsarbeten

Ramavtal

Anläggning av betongväg, 4000 kvm
Anläggning av betongväg, 4000 kvm

Anläggning av betongväg Norrortsleden Sollentuna, 4000 kvm. Utbyte av tätskikt och asfalt mot direktgjuten slitbetong. Rivning beläggning, vattenbilning av motgjutningsytor på körbanor, gjutning farbana, reparation av ytvattenrännor, impregnering av tunnelväggar, tätning av betongfogar. Planslipning av slitbetongytor. Beställare Adel Abdi, Trafikverket 072-712 27 12, adel.abdi@trafikverket.se

Uppfyllnad påfartsramp, Essingeleden
Uppfyllnad påfartsramp, Essingeleden

Uppfyllnad av yta mellan påfartsramp till Essingeleden och tunnelkonstruktion, anläggning av dagvattenrör och dränrör på 110 meter, samt läggning av brunnar. 2017-2018 Beställare: Ebrahim Ilya, Exploateringskontoret 070-433 94 56, ebrahim.ilya@extern.stockholm.se

Schaktarbete, Norra Stationsgatan
Schaktarbete, Norra Stationsgatan

Ledningsarbeten. Schaktarbete för att möjliggöra sänkning av fjärrvärme-, fjärrkyla- och sopsugsledningar, samt anläggning av dagvattenrör och brunnar i korsningen Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. 2018 Beställare: Ebrahim Ilya, Exploateringskontoret 070-433 94 56, ebrahim.ilya@extern.stockholm.se

Byggnation av betongkub
Byggnation av betongkub

Kuben. Borrning av 12 stycken stålrörspålar och byggnation av en betongkub mellan två befintliga betongkonstruktioner. Uppfyllnad mellan betongkontruktionerna och montering av räcke. 2018 Beställare: Ebrahim Ilya, Exploateringskontoret, 070-443 94 56, ebrahim.ilya@extern.stockholm.se

Foto 2021-01-21 08 59 46
Foto 2021-01-21 08 59 46

Entreprenadarbetena omfattar huvudsakligen drift och löpande underhåll av konstbyggnader i stål, betong, trä och sten. Med konstbyggnader menas broar, tunnlar, stödmurar, kajer, bryggor, m.m. Utöver detta även asfalts- och tätskiktsarbeten samt visst anläggningsunderhåll. Beställare: Johan Ramstedt, Nacka Kommun 070-431 80 66, johan.ramstedt@nacka.se

Huddinge kommun
Huddinge kommun

Entreprenadarbetena omfattar löpande underhåll och reparation av konstbyggnader i stål, betong och trä. Arbetena innefattar även trafikanordningar, asfalts- och tätskiktsarbeten. Beställare: Robert Sahlin, Huddinge Kommun 070-198 58 54, robert.sahlin@huddinge.se

Trafikkontoret, Stockholms stad
Trafikkontoret, Stockholms stad

Entreprenadarbetena omfattar huvudsakligen löpande underhåll och reparation av konstbyggnader i stål, betong och trä. Utöver detta förekommer åtgärder för kollektivtrafik, asfalts- och tätskiktsarbeten samt visst anläggningsunderhåll. Entreprenaden är fördelad på en mängd objekt i varierande omfattning. Både planerade, oplanerade, akuta underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Beställare: Nazette Strandberg, Trafikkontoret 08-508 263 68, nazette.strandberg@stockholm.se

Trafikverket, Stockholms stad
Trafikverket, Stockholms stad

Arbetenas huvudsakliga omfattning: Förebyggande underhåll av 513 st konstruktioner. Avhjälpande underhåll på utpekade konstruktioner 22 st inkl. upprättande av arbetshandlingar. Akuta/ej planerbara underhållsåtgärder på byggnadsverk (konstruktioner) inom området Stockholm Nord. Beställare: Louay Melki, Trafikverket 070-875 81 18, louay.melki@trafikverket.se

  Max Rendahl, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!